(1)
An, L. Đức. Bàn về Quá trình trồi lộ đá biến chất của Dãy Con Voi. Vietnam J. Earth Sci. 2018, 25, 93-95.