(1)
Bình, N. V. Bước đầu Nghiên cứu Và phân Chia các vùng quặng nội Sinh ở Đông Bắc. TCCKHVTD 2018, 25, 86-92.