(1)
Niên, B. Ấn; Hùng, T. Q. Các xâm nhập Mafic - Siêu Mafic Mesozoi rìa bắc khối Nhô Kon Tum. Vietnam J. Earth Sci. 2018, 25, 39-47.