(1)
Triều, C. Đình. Đăc trưng động đất vùng chấn tâm Tuần Giáo 1983. Vietnam J. Earth Sci. 2018, 25, 9-14.