(1)
Cầu, N. T.; Vinh, P. Q. Khái niệm hệ thông Tin địa Lý (GIS) Trong Nghiên cứu địa Lý Và môi trường. Vietnam J. Earth Sci. 2003, 25, 375-380.