(1)
Trường, P. X. Hình thành điểm dân Cư kiểu thành thị ở vùng Núi Biên giới phía bắc Việt Nam. Vietnam J. Earth Sci. 2003, 25, 367-374.