(1)
Dân, N. L.; Lan, V. T. Khai thác nguồn nước mặt phục vụ Quy hoạch phát triển Kinh Tế - Xã hội vùng Khô hạn Ninh Thuận - Bình Thuận. Vietnam J. Earth Sci. 2003, 25, 322-326.