(1)
Anh, L. H.; Tuấn, T. P. Bước đầu Nghiên cứu cấu tạo trầm tích bở rời các sườn lồi - Lõm vùng đồi Núi thấp lưu vực Sông Cầu. Vietnam J. Earth Sci. 2003, 25, 309-313.