(1)
Cư, N. V.; Công, L. V. Áp dụng hệ thống Mô hình thủy văn Mô phỏng Quá trình mưa - dòng chảy lưu vực Sông Ba. Vietnam J. Earth Sci. 2003, 25, 289-297.