(1)
Cánh, T. Về phương pháp Mô hình hóa Trong Nghiên cứu địa động lực. Vietnam J. Earth Sci. 2002, 24, 373-378.