(1)
Nam, K. Q. Mối tương Quan giữa thành phần hóa học, cấu Trúc đá với hoạt tính của Puzơlan Trong Basalt Kainozoi tại Lâm Đồng. Vietnam J. Earth Sci. 2002, 24, 341-347.