(1)
Chương, V. Đức; Thôn, N. T.; Thắng, T. V.; Việt, L. T.; Linh, P. D.; Tùng, V. Đức. Một phát hiện mới về địa chất tại Sơn La. Vietnam J. Earth Sci. 2002, 24, 280-281.