(1)
Triều, C. Đình; Long, P. H. Một số nét đặc trưng kiến tạo đứt gãy lãnh thổ Việt Nam. Sci. Earth 2002, 24, 261-272.