(1)
Toán, N. V.; Bảng, L. K. Sử dụng Than bùn Trong nông nghiệp Và phương pháp đánh Giá mỏ Than bùn Theo Tiêu chuẩn "Trữ lượng giới hạn". Vietnam J. Earth Sci. 2002, 24, 244-247.