(1)
Thắng, T. T.; Tích, V. V.; Hương, L. T. T. Tiến hóa địa động lực Mesozoi - Kainozoi Khu vực biến dạng từ vòm Bù Khạng đến vòm Sông Chảy. Vietnam J. Earth Sci. 2002, 24, 129-137.