(1)
Thuận, Đinh V.; Dỹ, N. Địch; Tự, Đỗ V.; Mạnh, N. Q. Biến động các bãi triều cửa sông Và Dao động mực nước biển Ven đồng bằng Châu thổ Sông Hồng. Vietnam J. Earth Sci. 2002, 24, 111-122.