(1)
Phương, N. H.; Lân, N. H.; Lương, P. T. Áp dụng các Mô hình phân tích không Gian để đánh Giá độ Nguy hiểm động đất. Vietnam J. Earth Sci. 2002, 24, 81-96.