(1)
Minh, L. H.; Hùng, L. V.; Triều, C. Đình. Sử dụng trường Vector Gradient Ngang cực đại Trong việc Minh giải từ Và trọng lực ở Việt Nam. Vietnam J. Earth Sci. 2002, 24, 67-80.