(1)
Hằng, H. T. M.; Vinh, B. T. Phân cấp nhạy cảm đường bờ từ Mũi Né đến cửa Sông Tiền phục vụ ứng cứu Tai biến dầu tràn. Vietnam J. Earth Sci. 2002, 24, 16-24.