(1)
Tài, L. X. Đặc điểm Và sự phân bố của trầm tích đáy ở hệ đầm Phá Tam Giang - Cầu Hai. Vietnam J. Earth Sci. 2002, 24, 10-15.