(1)
Sơn, P. Q. Đặc điểm biến động địa hình các cửa sông Ven biển Miền Trung Việt Nam Và vấn đề Tiêu thoát nước Lũ. Vietnam J. Earth Sci. 2002, 24, 1-9.