(1)
Bắc, T. V.; Toàn, Đinh V.; Hiếu, V. C. Đánh Giá ảnh hưởng của các vụ nổ mìn công nghiệp bằng thiết bị địa chấn K2 tại Đồng Nai. Vietnam J. Earth Sci. 2001, 23, 447-452.