(1)
Hải, V. Q.; Tô, T. Đình; Công, D. C. Kinh nghiệm ứng dụng GPS Trong Nghiên cứu chuyển dịch Kiến tạo hiện đại. Vietnam J. Earth Sci. 2001, 23, 431-435.