(1)
Sơn, P. Q.; Việt, B. Đức. Sử dụng ảnh vệ Tinh RADARSAT (SAR) Và GIS Trong Nghiên cứu ngập lụt Đồng bằng Huế - Quảng Trị. Vietnam J. Earth Sci. 2001, 23, 423-430.