(1)
Túc, N. Đăng; Yêm, N. T. Biên độ Và tốc độ dịch trượt của đới Sông Hồng Trong Kainozoi. Vietnam J. Earth Sci. 2001, 23, 344-353.