(1)
Vinh, H. Q.; Giuliani, G.; Trịnh, P. T. Đồng vị Carbon Trong Canxit Và Graphit thuộc các thành tạo chứa Ruby, Saphia đới Sông Hồng Và lân cận. Vietnam J. Earth Sci. 2001, 23, 337-343.