(1)
Anh, P. L. Thạch luận nguồn gốc của Granit - Cao nhôm tổ hợp Cà Ná. Vietnam J. Earth Sci. 2001, 23, 311-318.