(1)
Hòa, T. T.; Phượng, N. T.; Anh, P. L. Đặc điểm nhận dạng các tổ hợp Siêu Mafic ở Việt Nam. Vietnam J. Earth Sci. 2001, 23, 289-299.