(1)
Lạc, M. V.; Tùng, N. D. Những vấn đề Trong Nghiên cứu địa tầng Đệ Tứ ở nước Ta hiện Nay. Vietnam J. Earth Sci. 2001, 23, 261-267.