(1)
Thắng, T. V.; Dần, N. T. Đặc điểm dập vỡ kiến tạo vỏ Trái Đất tỉnh Lai Châu Và mối Liên Quan của Chúng tới sự phát Sinh Lũ bùn đá. Sci. Earth 2001, 23, 239-245.