(1)
Minh, L. H.; Hùng, L. V.; Triều, C. Đình. Một vài phương pháp hiện đại phân tích tài liệu từ hàng không áp dụng Cho vùng Tuần Giáo. Vietnam J. Earth Sci. 2001, 23, 207-216.