(1)
Giang, M. P.; Tùng, N. D. Sự hình thành tính chất Cơ Lý của đất loại sét Pleixtocen muộn vùng Đồng bằng Nam Bộ. Vietnam J. Earth Sci. 2001, 23, 185-189.