(1)
Triều, C. Đình; Dũng, L. V.; Hưng, P. N. Thử nghiệm Quan trắc trọng lực chính xác Cao ở Việt Nam bằng máy CG-3. Vietnam J. Earth Sci. 2001, 23, 146-153.