(1)
Hải, Đỗ K. Nghiên cứu khoáng vật vụn Và ý nghĩa thực tiễn của Nó. TCCKHVTD 2001, 23, 139-145.