(1)
Lâm, D. Đình; Boyd, W. E. Một số dẫn liệu về mực nước biển Trong Pleistocen muộn - Holocen vùng Hạ Long Và Ninh Bình. Vietnam J. Earth Sci. 2001, 23, 86-91.