(1)
Lài, L. T.; Below, H.; Eidam, J.; Kasbohm, J.; Kramer, A. Nghiên cứu địa Y học môi trường ở làng nghề Cơ Khí Nam Giang tỉnh Nam Định. Vietnam J. Earth Sci. 2001, 23, 82-85.