(1)
Bắc, Đào Đình; Bào, Đặng V.; Phái, V. V.; Hiệu, N. Nghiên cứu các dấu vết của Lũ lụt Trong địa hình phục vụ cảnh báo Tai biến vùng Hạ lưu sông Thu Bồn. Vietnam J. Earth Sci. 2001, 23, 76-81.