(1)
Xin, K. T.; Hằng, V. T.; Hằng, P. T. L. Nghiên cứu năng lượng bất ổn định của Khí quyển Trong Quan hệ với các hiện tượng thời tiết phát triển ở Việt Nam bằng sử dụng số liệu thám không. Vietnam J. Earth Sci. 2001, 23, 70-75.