(1)
Mỹ, N. Q.; Sơn, N. T. Đặc điểm xói lở Và bồi tụ tại đới đứt gãy Sông Hồng (Đoạn Việt Trì - Hà Nội). Vietnam J. Earth Sci. 2000, 22, 436-441.