(1)
Anh, L. H. Đánh Giá mức độ ổn định vùng Tây Bắc đới đứt gãy Sông Hồng Trên Cơ sở phân vùng địa động lực. Vietnam J. Earth Sci. 2000, 22, 429-435.