(1)
Tuyến, Đoàn V.; Toàn, Đinh V.; Yêm, N. T.; Giảng, N. V. Đặc điểm cấu Trúc sâu Và địa động lực đới Sông Hồng Theo tài liệu từ Telua tuyến Thanh Sơn - Thái Nguyên. Vietnam J. Earth Sci. 2000, 22, 388-398.