(1)
Xuyên, N. Đình; Hùng, P. Q.; Nguyên, P. Đình; Sơn, L. T.; Thành, T. T. M. Một số đặc trưng địa chấn của đới đứt gãy Sông Hồng. Vietnam J. Earth Sci. 2000, 22, 258-265.