(1)
Khanh, T. V. Địa hình Và khoáng hóa thiếc Sa khoáng vùng Đông Bắc Tam Đảo. TCCKHVTD 2000, 22, 156-160.