(1)
Hùng, P. V. Xác định tính chất động học vủa đới đứt gãy ở Khu vực Nam Trung Bộ bằng phần tích Khe nứt kiến tạo. Vietnam J. Earth Sci. 2000, 22, 113-119.