(1)
Xuyên, N. Đình; Hỷ, N. Q.; Hữu, N. V.; Quỳ, T. Đình; Bình, N. X.; Cảnh, T. Lập hàm dự báo chấn cấp động đất cực đại Trên lãnh thổ Việt Nam bằng phương pháp xấp xỉ ngẫu Nhiên. Vietnam J. Earth Sci. 2000, 22, 81-89.