(1)
Lư, N. T. Áp dụng thuật toán tách tiền chấn Và Dư chấn từ Danh mục động đất Đông Nam Á. Sci. Earth 2000, 22, 18-21.