(1)
Sơn, L. T. Sử dụng tỷ số phổ Biên độ (SH/SV) của Dao động Vi địa chấn để đánh Giá điều kiện nền. Vietnam J. Earth Sci. 2000, 22, 10-17.