(1)
Trái Đất, T. chí C. K. học về. Tổng mục lục năm 2010. Vietnam J. Earth Sci. 2012, 32, 382-384.