(1)
Hải, V. Q. Xử Lý số liệu GLONASS phục vụ Nghiên cứu địa động lực. Vietnam J. Earth Sci. 2012, 32, 343-347.