(1)
Dỹ, N. Địch; Lâm, D. Đình; Hà, V. V.; Tấn, N. T.; Tuấn, Đặng M.; Quảng, N. M.; Cúc, N. T. T. Phân vị địa tầng mới - Hệ tầng Bình Đại, tuổi Holocen sớm vùng cửa sông Ven biển Châu thổ Sông Cửu Long. Sci. Earth 2012, 32, 235-242.